top of page
bgImage

Privacy policy

E.M.A. Mulder Taxaties hecht veel waarde aan het beschermen van uw gegevens. We volgen dan ook de regelgeving conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

AVG verklaring

E.M.A. Mulder Bruinisse Taxaties houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;


 • Uw persoonsgegevens verweken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contact gegevens onderaan de site.

Het verwerken van persoonsgegevens.


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door E.M.A. Mulder Bruinisse Taxaties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen;

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging.
 • Het kunnen uitvoeren van de gegeven opdracht.

Voor bovenstaande doeleinden vragen wij de volgende gegevens van u;

 • Voornaam.
 • Tussenvoegsel.
 • Achternaam.
 • Telefoonnummer.
 • Emailadres.
 • Adres.
 • Postcode en woonplaats.

Uw gegevens worden voor de duur van 5 jaren (taxaties) en 7 jaren (financiële administratie) bewaart.

bottom of page